Biuletyn Informacji Publicznej
Radio Opole » Biuletyn Informacji Publicznej » Władze » Rada Nadzorcza Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni…
2015-11-26, 14:04

Kompetencje Rady Nadzorczej Spółki:

 1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad całością działalności spółki.
 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  • ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty,
  • sporządzenie pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) oraz wniosku o zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków,
  • dokonanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
  • określenie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów ekonomiczno-finansowych oraz strategicznych planów i wieloletnich,
  • opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
  • opiniowanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych,
  • uchwalanie Regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
  • przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
  • ustalenie liczby Członków Zarządu,
  • zatwierdzenie Regulaminu Zarządu,
  • opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa, Walnemu Zgromadzeniu oraz wniosków przedkładanych Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji,
  • zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa Spółki,
  • opiniowanie planów finansowo-programowych przedsięwzięć w zakresie realizacji zadań misji publicznej, określonych ustawowo,
  • opiniowanie sprawozdania Zarządu z realizacji planów finansowo-programowych, określonych w art.21 ust.3 ustawy o radiofonii i telewizji,
  • rozpatrywanie i zajmowanie stanowiska w sprawie uchwał Rady Programowej zawierających oceny poziomu i jakości programu bieżącego oraz programów ramowych.
 3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi pisemnej zgody na :
  • zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości oraz ich obciążenie,
  • nabycie nieruchomości oraz nabycie i zbycie prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz jego obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) euro w złotych, a nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) euro w złotych,
  • zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000 ( słownie: trzydzieści tysięcy) euro w złotych,
  • wystawianie weksli,
  • zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość kwoty 5.000 ( słownie: pięć tysięcy) euro w złotych, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie, przy czym równowartość w złotych kwot euro oblicza się wg kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy,
  • wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość nie przekracza równowartości kwoty 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) euro w złotych,
  • zaciąganie zobowiązań, które na podstawie jednej lub kilku czynności przekraczają równowartość 100.000 (słownie : sto tysięcy) euro w złotych, z zastrzeżeniem zobowiązań, na zaciągnięcie których wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia,
  • zaciąganie kredytów i pożyczek, których wartość przekracza równowartość 100.000 (słownie: sto tysięcy) euro w złotych,
  • nabycie, zbycie, obciążenie leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt.2, składników aktywów trwałych, o wartości przekraczającej 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) euro w złotych, a nie przekraczającej równowartości kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) euro w złotych, z wyłączeniem nabywania praw do audycji oraz uzyskiwania licencji.
 4. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
  • przeprowadzanie konkursu na Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
  • wnioskowanie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o powołanie i odwołanie Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
  • zawieszenie w czynnościach Członków Zarządu, z ważnych powodów,
  • wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu, z wyłączeniem Prezesa Zarządu,
  • wnioskowanie do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia, przyznania nagrody rocznej oraz przyznania świadczeń dodatkowych Prezesowi Zarządu,
  • delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia, z zastrzeżeniem § 16 Statutu Spółki. Przyznane wynagrodzenie nie może przekroczyć wynagrodzenia ustanowionego dla zastępowanego Członka Zarządu,
  • wyrażanie zgody na zawiązanie bądź przystąpienie do innej spółki, a także nabycie lub zbycie udziałów albo akcji w takiej spółce,
  • udzielanie zgody Członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia,
  • wyrażanie zgody na nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z osobami zajmującymi stanowiska kierownicze, określonymi w § 5 ust.3,
  • wyrażanie zgody na zawarcie lub przystąpienie przez Spółkę do umowy zbiorowej z przedstawicielami pracowników.
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »