Biuletyn Informacji Publicznej
Radio Opole » Biuletyn Informacji Publicznej » Organy Spółki

Organy Spółki

2015-10-12, 20:37

Rada Programowa Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Opolu „RADIO OPOLE” Spółka Akcyjna w likwidacji

Skład Rady Programowej Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Opolu „Radio Opole” Spółka Akcyjna w likwidacji
 • Mariusz Nieckarz - Przewodniczący Rady Programowej
 • Wojciech Stachoń - Zastępca Przewodniczącego Rady Programowej
 • Grzegorz Krukowski- Zastępca Przewodniczącego Rady Programowej
 • Oskar Chabraszewski
 • Maria Kalczyńska
 • Violetta Kozakiewicz
 • Lucyna Magierowska-Siruk
 • Dawid Zarzecki
 • Martyna Nakonieczny
 • Dominik Szustakiewicz
 • Jacek Piotr Fior
 • Ewa Kozioł
 • Piotr Wach
 • Michał Kalinowski
 • Stanisław Rakoczy
Radę programową powołuje Rada Mediów Narodowych. Rada programowa działa według zasad określonych w art. 28a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji.
2015-10-12, 20:37

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
 4. Rada Nadzorcza albo akcjonariusz mogą zwołać Walne Zgromadzenie na zasadach określonych w przepisach ustawy Kodeks spółek handlowych. We wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod jego obrady.
 5. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
 6. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Ksh.5.
 7. Porządek obrad ustala organ, na wniosek którego jest zwołane Walne Zgromadzenie.
 8. W Walnym Zgromadzeniu Skarb Państwa reprezentowany jest przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.
 9. Walne Zgromadzenie obraduje w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
 10. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, minister właściwy do spraw Skarby Państwa albo osoba przez niego upoważniona.
 11. Walne Zgromadzenie nie może wiązać Zarządu poleceniami i zakazami, jeżeli dotyczą one treści programu.
 12. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest w szczególności :
  1. rozpatrzenie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  2. podział zysku lub pokrycie straty,
  3. udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków.
 13. Sprawy wymagające uchwał Walnego Zgromadzenia zostały szczegółowo określone w Statucie Spółki.
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »