Biuletyn Informacji Publicznej
Radio Opole » Biuletyn Informacji Publicznej » Władze » Zarząd Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w…
2015-11-26, 13:58

Kompetencje Zarząd Spółki:

 1. Zarząd spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, niezastrzeżone przez ustawę o radiofonii i telewizji oraz ustawę Kodeks spółek handlowych albo przez Statut Spółki do kompetencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.
 3. Zarząd Spółki zatrudnia pracowników Spółki, określa ich zakres obowiązków i zasady wynagradzania.
 4. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin i każdą jego zmianę uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
 5. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  • sporządzanie i zatwierdzanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych,
  • sporządzanie i zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich,
  • ustalenie Regulaminu Zarządu,
  • wnioskowanie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o udzielenie koncesji na tworzenie i rozpowszechnianie programów wyspecjalizowanych,
  • powołanie Prokurenta,
  • nabywanie i zbywanie aktywów trwałych z zastrzeżeniem § 21 ust.3 pkt.1,2 i 9 oraz § 27 ust.2 pkt.1- 4,
  • zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych z zastrzeżeniem § 21 ust.3 pkt.3 Statutu Spółki,
  • zaciąganie zobowiązań, które na podstawie jednej lub kilku czynności nie przekracza równowartości 100.000 (słownie: sto tysięcy) euro w złotych, z zastrzeżeniem § 21 ust.3 pkt.7 Statutu Spółki oraz zobowiązań, na zaciąganie których wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia,
  • zaciąganie kredytów i pożyczek, z zastrzeżeniem § 21 ust.3 pkt.8 Statutu Spółki,
  • przyjęcie rocznych planów finansowo-programowych przedsięwzięć w zakresie realizacji zadań misji publicznej, określonych ustawowo, opracowanych w porozumieniu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji,
  • przygotowanie Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa Spółki, z zastrzeżeniem § 21ust.2 pkt.12 Statutu Spółki.
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »